Công văn 3065/BTNMT-TCMT năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp
Số hiệu: 3065/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3065/BTNMT-TCMT
V/v: báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, việc phát trin mạnh mẽ các cụm công nghiệp đã mang lại hiệu quả đáng kể về kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, theo các thông tin, số liệu thống kê chưa đầy đủ, hầu hết các cụm công nghiệp đều chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định, dn đến tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân tại một sđịa phương. Do đó, để có căn cứ báo cáo và đề xuất với Chính phủ về các giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý y ban chỉ đạo thực hiện và có báo cáo về các nội dung sau:

1. Rà soát, thống kê về tình hình hoạt động, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý:

- Số lượng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt theo quy hoạch;

- Số lượng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt thành lập, mở rộng;

- Số lượng cụm công nghiệp đã có kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường;

- Danh sách chi tiết về các cụm công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đy, đơn vị chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn).

2. Tổng hợp thông tin, đánh giá kết quthực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp đang hoạt động theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn.

3. Đánh giá việc triển khai thực hiện, ban hành văn bản hướng dẫn của địa phương đối với các cơ chế, chính sách của Trung ương về ưu đãi, htrợ về kinh phí thực hin các biện pháp bảo vệ môi trường cụm công nghiệp.

4. Những vấn đề còn tồn tại trong phân công, phân cấp, phối hp thực hiện, bố trí nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp thời gian qua; đề xuất, kiến nghị để tăng cường hiệu quả trong thời gian tới.

Kính đề nghị Quý y ban tổng hp, báo cáo các nội dung nêu trên và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tng cục Môi trường) trước ngày 15 tháng 8 năm 2016 theo địa chỉ: Cục Kim soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; điện thoại: 04.37956868, máy lẻ: 3220/3221; thư điện tử: kson.nuocdat@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Cnh phủ;
- Bộ Công Thương;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCMT, KSON(140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số 3065/BTNMT-TCMT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên CCN (1)

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN

Số Quyết định thành lập, m rộng

Diện tích quy hoạch

Diện tích thực tế

Tỷ lệ lấp đầy

Ngành nghề sản xuất

Thi đim bắt đu hoạt động

Thông tin liên hệ của cán bộ đu mối phụ trách BVMT (điện thoại, email)

1

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCN...

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kèm theo Quyết định phê duyệt quy hoạch CCN trên địa bàn (nếu có) và Phụ lục về danh mục CCN được quy hoạch.

 

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC CCN
(Kèm theo Công văn số 3065/BTNMT-TCMT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên CCN

Số Quyết định phê duyệt ĐTM/Đ án BVMT (nếu có)

Số s đang hoạt động

Khu tập kết CTR (C/K)

Hệ thống thu gom, xử lý nước thi

Kết quả kim tra, thanh tra gần nhất

 

 

 

 

 

Tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải (C/K)

Tổng lượng c thải (m3/ngày)

HTXLNTT

Quan trắc tự đng (C/K)

Mô tả vị trí tiếp nhận nước thải (sông, hồ...)

Cơ quan thực hiện

Các vi phạm (nếu có)

Biện pháp khắc phục (nếu có)

Công suất thiết kế (m3/ngày)

Công suất vận hành (m3/ngày)

I

Huyện A...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCN 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCN 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* C/K: Có/Không

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.