Công văn 3009/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 3009/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: 10/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3009/UBND-KGVX
V/v đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội;
- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6324/VPCP-KGVX ngày 10/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch (gửi văn bản đính kèm). Để tiếp tục duy trì, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ chi trả chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khẩn trương thực hiện công tác xét duyệt, chi trả chính sách đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp chi trả, nhận chính sách hỗ trợ không đúng đối tượng, không đúng quy định, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

- Tiếp tục chủ động thực hiện nguyên tắc “04 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND Thành phố, linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú, bố trí nơi ở tạm thời, đảm bảo công tác an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm tạm trú. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cùng tham gia chăm lo, hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong trường hợp địa phương không thể bố trí được địa điểm tạm trú và nguồn lực, chủ động phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tham mưu báo cáo UBND Thành phố.

- Chủ động rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 14/9/2021.

- Chỉ đạo rà soát, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp rà soát, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các đối tượng gặp khó khăn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

2. Sở Y tế

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát việc đảm bảo trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, tổ COVID-19 cộng đồng... để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, tổ COVID-19 cộng đồng, ... báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020; Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 phù hợp tình hình thực tế của Thành phố.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Làm đầu mối tiếp nhận khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị triển khai đảm bảo linh hoạt, kịp thời, đúng đối tượng, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền, đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố.

- Tổng hợp nhu cầu trở về quê của lao động ngoại tỉnh theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; chủ động liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có liên quan, chủ trì, phối hợp Công an Thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/9/2021.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 đúng đối tượng, đúng quy định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ngành: TC, CA, Bộ TLTĐ;
- VPUB: CVP; PCVP; P.T
.T.Huyền; các phòng: KGVX, TKBT, KT, NC;
- Lưu: VT
, KGVXNgọc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng