Công văn 291/GSQL-GQ2 năm 2022 về địa điểm mở tờ khai hải quan
Số hiệu: 291/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Bắc Hải
Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/GSQL-GQ2
V/v địa điểm mở tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kim loại Toàn Cầu.
(Đ/c: Số 118, đường An Phú Đông 03, Khu phố 5, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM)

Trả lời công văn số 01/CV-KLTC ngày 24/02/2022 của Công ty Cổ phần Kim loại Toàn cầu về đề nghị hướng dẫn địa điểm khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thì: “Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.”

Tại khoản 2 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên quy định: “Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.”

Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và loại hình tương ứng để xác định, lựa chọn địa điểm làm thủ tục hải quan phù hợp. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải