Công văn 2903/UBND-KGVX năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly
Số hiệu: 2903/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 04/09/2021 Ngày hiệu lực: 04/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/UBND-KGVX
V/v thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Ủy ban nh
ân dân quận, huyện, thị xã.

Căn c Thông báo số 477-TB/TU ngày 30/8/2021 của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố,

Căn cứ Tờ trình số 13823/TTr-SYT ngày 03/9/2021 của Sở Y tế về việc thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Đồng ý thời gian cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) và tổ chức bàn giao với địa phương nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung đ tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày theo đề xuất của Sở Y tế tại Tờ trình số 13823/TTr-SYT ngày 03/9/2021.

- Giao S Y tế hướng dẫn Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành ph./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
BCĐQG PCD COVID-19;
- Bộ Y t
ế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các
đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Các đồng chí Phó Ch
tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Du lịch;
- VPUB: CVP, các PCVP;
Phòng KGVX, KTBT;
- Lưu VT
, KGVXAn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.