Công văn 2901/UBND-ĐT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh
Số hiệu: 2901/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 04/09/2021 Ngày hiệu lực: 04/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2901/UBND-ĐT
V/v hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công an Thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành ph vtăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; xét báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 3980/SGTVT-QLVT ngày 03/9/2021 về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh (có bản chụp gửi kèm theo).

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 3980/SGTVT-QLVT ngày 03/9/2021 về thời gian được phép hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch trong lĩnh vực vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. Giao Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan quá trình triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và Thành phố.

2. Giao các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

3. Giao Sở Y tế nghiên cứu, hướng dẫn quy trình tự tổ chức xét nghiệm để làm cơ sở cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Th
ành y; (để b/cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/cáo)
- Các PCT UBND Thành ph
;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, các PCVP;
TKBT, TH, KGVX, NC, ĐT
Thực;
- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền