Công văn 2896/BYT-QLD phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
Số hiệu: 2896/BYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2896/BYT-QLD
V/v phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, trước các thông tin về việc có hiện tượng sản xuất, kinh doanh thuốc thành phẩm có chứa tiền chất Pseudoephedrin ở dạng phối hợp không đúng quy định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường kiểm tra các quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn. Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát chặt chẽ các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu dự trù và sản xuất thuốc có chứa tiền chất Pseudoephedrin. Tuy nhiên ở một số địa phương, tình trạng thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo giữa các cơ quan chức năng; thời gian kiểm tra kéo dài đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Để đảm bảo công tác QLNN đối với thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất chặt chẽ, tránh chồng chéo và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban ngành chức năng ở địa phương:

1. Có kế hoạch cụ thể và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc với sự phối hợp của các cơ quan chức năng như: Công an, các Sở, ban ngành liên quan để tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

2. Sớm kết thúc và công khai kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như xử lý dứt điểm các vi phạm (nếu có) để giúp doanh nghiệp kịp thời chấn chỉnh, thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành và ổn định đi vào sản xuất, kinh doanh.

3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế trong việc trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc có hiệu quả.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Đồng chí Chủ tịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Thanh tra Chính phủ (để p/h);
- Bộ Công an (A83, C47, C56) (để p/h);

- Lưu: VT, TTr Bộ, QLD (2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.