Công văn 285/GSQL-TH vướng mắc C/O
Số hiệu: 285/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 248/HQĐL-NV đề ngày 05/4/2012 của Cục Hải quan Tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc liên quan đến mã số trên C/O mẫu AK, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Qua việc xem xét nội dung báo cáo của đơn vị và C/O mẫu AK gửi kèm theo công văn cho thấy:

1. Mặt hàng sữa:

- Mặt hàng sữa hương chuối (banana flavored milk) có xuất xứ Hàn Quốc là hàng hóa không được hưởng ưu đãi theo danh mục mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do Asean - Hàn Quốc.

- Mã số HS của mặt hàng sữa hương chuối không đồng nhất trên C/O;

2. Mặt hàng nước ép táo và nước ép nho:

Trên cơ sở kết quả phân tích phân loại của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại Đà Nẵng thì hai (02) mặt hàng có mã số HS 22021090, theo danh mục hàng hóa (PSR) trong Phụ lục II, Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18/12/2009 của Bộ Công Thương về ban hành Quy chế xuất xứ Asean - Hàn Quốc, phải đáp ứng tiêu chí RVC (giá trị hàm lượng khu vực) là 40% trở lên. Tuy nhiên, trên C/O lại thể hiện tiêu chí xuất xứ CTC là không phù hợp.

Do vậy, C/O mẫu AK không đủ điều kiện cho hưởng ưu đãi. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn