Công văn 2841/BVHTTDL-BQTG năm 2016 chương trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 2841/BVHTTDL-BQTG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Dân sự, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2841/BVHTTDL-BQTG
V/v chương trình thc hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về lĩnh vc quyền tác giả, quyền liên quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết số 35/NQ-CP), trong đó tại điểm k, khoản 3, Mục II, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng các quy định về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đ tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mnh, nâng cao đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế, báo cáo Chính phủ trong quý IV năm 2016.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chương trình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập đoàn công tác liên ngành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam) làm việc với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan để rà soát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Kết quả làm việc của đoàn công tác là cơ sở thực tiễn để xây dng Nghị định “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Sở hữu trí tuệ về hoạt động của các tổ chức đại diện tập th quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ năm 2016: Nghị định “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Sở hữu trí tuệ về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan” nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng cường năng lực, hoạt động cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền lợi hp pháp của tác gi, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế.

Để đáp ứng kịp tiến độ về thời gian theo yêu cầu của Nghị quyết số 35/NQ-CP , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Nghị định này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng Nghị định trình Chính phủ ban hành theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Th
tướng Vũ Đức Đam (đ báo cáo);
- Bộ trưởng, các Thứ tr
ưởng Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BQTG, NH.12

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
...

3. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
...

k) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng các quy định về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan để tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, nâng cao đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế, báo cáo Chính phủ trong quý IV năm 2016.

Xem nội dung VB