Công văn 283/GSQL-TH về hàng từ kho ngoại quan bán vào nội địa
Số hiệu: 283/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 283/GSQL-TH
V/v Hàng từ kho ngoại quan bán vào nội địa

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Elematec Việt Nam
(Đ/c: P308A, V-Tower, 649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 01/CV ngày 10/5/2012 của Công ty TNHH Elematec đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan cho lô hàng từ kho ngoại quan đưa vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Điều kiện khai trên một tờ khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan áp dụng theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, theo đó: Một mặt hàng nhập khẩu của nhiều tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu vào nội địa; Trường hợp nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nhiều tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan thì Công ty phải khai hải quan nhập khẩu nhiều lần (theo từng mặt hàng nhập khẩu hoặc theo từng tờ khai nhập kho ngoại quan).

Thủ tục hải quan đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký, tiếp nhận tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bình Dương (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.