Công văn 28/TCHQ-GSQL năm 2015 về cơ chế quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia
Số hiệu: 28/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/TCHQ-GSQL
V/v: cơ chế quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2577/TTg-KTN ngày 16/12/2014, văn bản số 10146/VPCP-KTN ngày 29/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia tương tự như điều kiện, trình tự, thủ tục nhập khẩu gỗ từ các quốc gia khác về Việt Nam, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia như sau:

Thực hiện đúng chính sách quản lý hiện hành đối với việc nhập khẩu mặt hàng này tại Thông tư số 01/2014/TT-BCT ngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép xuất khẩu của phía Campuchia; hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn dưới Luật Hải quan. Trường hợp mặt hàng gỗ nhập khẩu thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES (nội luật hóa tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES) thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Việc tuân thủ pháp luật Campuchia là trách nhiệm doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia tự thực hiện.

Công văn này thay thế các văn bản trước đây hướng dẫn về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, bao gồm các công văn số 912/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2014, số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2014, số 1830/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/cáo);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Bộ NN&PTNT, Bộ CT (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh