Công văn 2783/BHXH-BT năm 2016 thực hiện nội dung về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 2783/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/BHXH-BT
V/v trin khai thực hiện một snội dung về phát triển đối tượng tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014; Khoản a, c Điểm 1 Công văn số 1018/TTg-KGVX ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát triển, mở rộng đi tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám cha bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg

1.1. Trước quý 3/2016, chủ động phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, S Kế hoạch và Đầu Tư,...

a) Xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng nguồn kết dư quỹ khám chữa bệnh năm 2015 (nếu có) và nguồn huy động khác để hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng của người tham gia BHYT năm 2016 theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sng trung bình; học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế.

b) Xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng để báo cáo UBND tnh trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 2016 - 2020 đối với địa bàn cấp huyện, trong đó cân đối nguồn tài chính hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng của người tham gia BHYT theo hướng giảm dần chi phí cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngun ngân sách nhà nước sang mua thẻ BHYT.

1.2. Tham mưu, báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân theo hưng Trưởng Ban là lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Ban thường trực là Giám đốc BHXH tỉnh...và gắn trách nhiệm phát triển đối tượng tham gia BHYT đối với các thành viên trong Ban chỉ đạo;

1.3. Tiếp tục mở rộng Đại lý thu đến UBND xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức kinh tế. Trường hợp đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - ngh nghiệp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có tư cách pháp nhân đầy đủ thì phải có nhân lực, được tổ chức cấp trên giới thiệu và bảo lãnh hoặc tổ chức chính trị xã hội từ cấp huyện trở lên ký quy chế phối hợp với cơ quan BHXH.

1.4. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT.

1.5. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 05 của tháng liền kề, báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg về BHXH Việt Nam. ...

2. Thực hiện Điều 2 Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg; Khoản a, c Điểm 1 Công văn số 1018/TTg-KGVX

2.1. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ; người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Điều 1 Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ danh sách phê duyệt, thực hiện thu và cấp thẻ BHYT đến hết năm 2016 theo quy định.

2.2. Vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT. Phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia BHYT, thông báo việc thu hồi phần kinh phí đã được giảm trừ mức đóng nếu đến hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam đ nghiên cứu, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (thay b/c);
- Các Phó TTg (thay b/c);
- Các Bộ: TC,
YT, LĐTB&XH;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT(02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

1. Về việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Trong thời gian chưa có quyết định mới Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 làm căn cứ lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các địa bàn này từ ngân sách nhà nước.
...

c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng, các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nói chung, phát triển bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nói riêng, tập trung vào một số vấn đề sau:

- Tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế để được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia bảo hiểm y tế, thông báo việc thu hồi phần kinh phí đã được giảm trừ mức đóng nếu đến hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ.

Xem nội dung VB
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg và Danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 được tiếp tục áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem nội dung VB
1. Về việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Trong thời gian chưa có quyết định mới Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 làm căn cứ lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các địa bàn này từ ngân sách nhà nước.
...

c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng, các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nói chung, phát triển bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nói riêng, tập trung vào một số vấn đề sau:

- Tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế để được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia bảo hiểm y tế, thông báo việc thu hồi phần kinh phí đã được giảm trừ mức đóng nếu đến hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ.

Xem nội dung VB
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 311 xã thuộc 22 tỉnh được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.

Xem nội dung VB