Công văn 2777/BTC-NSNN năm 2022 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
Số hiệu: 2777/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Võ Thành Hưng
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2777/BTC-NSNN
V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Văn bản số 20/BC-UBND ngày 20/01/2022 và Văn bản số 200/UBND-KT ngày 24/02/2022; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với kinh phí thực hiện các chính sách chế độ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 đã có quy định hỗ trợ từ NSNN (quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ):

Căn cứ chế độ quy định tại các Nghị quyết nêu trên và trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Văn bản số 20/BC-UBND ngày 20/01/2022 và Văn bản số 200/UBND-KT ngày 24/02/2022 (địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo); Bộ Tài chính xác định kinh phí hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế (phần NSNN đảm bảo) là 92.615 triệu đồng, giảm 5.040 triệu đồng so với số kinh phí địa phương đề nghị do kinh phí hỗ trợ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắcxin (theo quy định tại Mục 1 Nghị quyết số 58/NQ-CP) không có cơ chế hỗ trợ từ NSTW, đề nghị Tỉnh sử dụng NSĐP để thực hiện.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế hỗ trợ từ NSTW, tỉnh Lạng Sơn được NSTW hỗ trợ 70% nhu cầu kinh phí là 64.830 triệu đồng (92.615 triệu đồng x 70%).

Do địa phương đã báo cáo kết quả thực chi nên Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2022 từ NSTW cho ngân sách tỉnh Lạng Sơn 100% số kinh phí NSTW hỗ trợ là 64.830 triệu đồng để địa phương có nguồn lực thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh ch đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước làm thủ tục rút dự toán số tiền 64.830 triệu đồng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

2. Đối với kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao và các nội dung khác cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (125.962 triệu đồng): Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủ động bố trí NSĐP và các nguồn tài chính hợp pháp khác đ thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn được biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Y tế;
- STC t
nh Lạng Sơn;
-
KBNN Lạng Sơn;
- KBNN.
- Lưu: VT, NSNN (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Võ Thành Hưng