Công văn 2764/BGDĐT-KHTC xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 2764/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Ngọc Vũ
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2764/BGDĐT-KHTC
V/v: xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013, với các nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 (năm học 2011-2012) và ước thực hiện kế hoạch 2012 (năm học 2012-2013)

1. Thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, thành phố

Phần này, tập trung đánh giá những nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình mạng lưới trường học từ mầm non, phổ thông đến đại học.

- Quy mô học sinh, sinh viên, tỷ lệ học sinh đi học so với dân số trong độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 của các trường thuộc địa phương quản lý; việc đào tạo cán bộ cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, đào tạo theo chế độ cử tuyển.

- Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; công tác phổ cập giáo dục - chống mù chữ, tình hình thực hiện đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tình hình phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

- Tình hình phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; tình hình thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

- Tình hình thực hiện các chính sách của Nhà nước và các chính sách của địa phương đối với học sinh, sinh viên (miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập…), chính sách đối với giáo viên (phụ cấp đặc thù, lương giáo viên mầm non ngoài biên chế) và chính sách đối với nhà trường (xây dựng trường đạt chuẩn, phát triển trường PTDTNT, PTDTBT…).

- Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Tình hình thu, chi ngân sách và huy động các nguồn tài chính.

2. Nhận định tổng quát về thực trạng

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, nhận định ngắn gọn về các nội dung sau đây:

- Những thành tựu, kết quả nổi bật (so sánh mức độ đạt được với chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra; với các quy định, các chuẩn, các chủ trương của Nhà nước và của địa phương).

- Những khó khăn, tồn tại mà địa phương đang gặp phải.

- Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, yếu kém.

II. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013 (năm học 2013 - 2014)

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, về phát triển kinh tế - xã hội các vùng.

- Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của cả nước thông qua các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi và triển khai các chính sách phát triển giáo dục mầm non; các đề án, dự án về phát triển trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, tăng cường năng lực dạy và học ngoại ngữ; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; bảo đảm thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo...

- Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

- Định hướng, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo đã được xác định trong kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

2. Nội dung kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013

2.1. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch

- Nêu các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch.

- Xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch trên từng nội dung: chỉ tiêu phát triển sự nghiệp; các điều kiện bảo đảm cho thực hiện (đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính…). Các chỉ tiêu kế hoạch phải được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng, có thể đánh giá được, có khung thời gian thực hiện, bảo đảm tính khả thi.

- Đi kèm với từng mục tiêu, chỉ tiêu nêu ngắn gọn về bối cảnh, sự phân tích, cân nhắc để lựa chọn mục tiêu, chỉ tiêu đó.

2.2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học

- Xác định số phòng học, phòng phục vụ học tập, phòng bộ môn, các công trình phụ trợ cần xây dựng, đầu tư nâng cấp ở từng cấp học theo hướng từng bước xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia; nhưng phải bảo đảm phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn.

- Kế hoạch mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị dạy học ở giáo dục mầm non, phổ thông và các cơ sở đào tạo; ưu tiên thiết bị cho giáo dục mầm non và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2.3. Kế hoạch tài chính

Trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo năm 2013 (năm học 2013 - 2014) và các định mức, chế độ, chính sách hiện hành; sở giáo dục và đào tạo chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo toàn thỉnh/thành phố, trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2011, ước thực hiện dự toán năm 2012, các chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành và tiếp tục quán triệt chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện tiết kiệm đã đề ra trong năm 2011 và 2012.

a) Dự toán chi thường xuyên:

Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định sô 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, trong đó dự toán chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức lương tối thiểu là 1.050.000 đồng/tháng và chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo dục và đào tạo đã ban hành (Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; các chế độ học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú, chế độ hỗ trợ học tập đối với học sinh dân tộc rất ít người,…). Trên cơ sở định mức trên, bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu 20% (chưa kể nguồn thu học phí).

b) Chi đầu tư phát triển cho giáo dục đào tạo:

Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2013 xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, gắn chặt với quy hoạch mạng lưới trường học của địa phương và cơ sở vật chất hiện có, dự toán nhu cầu chi vốn đầu tư phát triển để xây dựng bổ sung trường, lớp học, phòng học và các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy. Những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cần quan tâm xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên ổn định sinh hoạt, yên tâm công tác.

Dự toán chi đầu tư phát triển phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013, hạn chế tối đa việc bố trí vốn cho các công trình, dự án khởi công mới chưa thật sự cấp bách, chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, còn nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện.

c) Chi chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giáo dục đào tạo:

Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2011 theo các dự án đã được giao.

Do kế hoạch cả giai đoạn chưa được duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013 sau khi được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt. Khi nhận được văn bản hướng dẫn, các địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch bổ sung.

2.4. Đề xuất các biện pháp, giải pháp:

Để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2013 đạt kết quả, cần xây dựng các biện pháp, giải pháp triển khai thật cụ thể; có sự phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kế hoạch; cần tập trung vào các nhóm biện pháp, giải pháp sau:

- Biện pháp, giải pháp đặc thù, phù hợp với thực tế của địa phương để bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

- Bảo đảm huy động đủ, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả các điều kiện cân đối cho thực hiện kế hoạch: đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các nguồn lực tài chính…

- Bảo đảm các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo của Nhà nước; ban hành chính sách địa phương (nếu có).

- Biện pháp quản lý (tổ chức, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện), bảo đảm xã hội hoá trong phát triển giáo dục.

2.5. Kiến nghị

Nêu các kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền tỉnh/thành phố, Bộ giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành ở Trung ương ương, Đảng, Nhà nước.

III. Báo cáo, trao đổi kế hoạch

1. Tài liệu báo cáo kế hoạch gồm có:

- Phần báo cáo bằng lời và các biểu mẫu kế hoạch (kèm theo công văn này) đóng thành tập, gửi trực tiếp tại buổi trao đổi kế hoạch.

- Các bảng tính toán theo mô hình VAPRO (đã được hiệu chỉnh) ghi thành tệp mang tên tỉnh/thành phố và gửi về địa chỉ mrngockhtc@gmail.com sau khi trao đổi kế hoạch.

2. Trao đổi kế hoạch:

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức trao đổi kế hoạch với các địa phương. Thời gian, địa điểm sẽ có thông báo sau.

Đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/6/2012.

Trường hợp nếu có nội dung phát sinh mới, sẽ có hướng dẫn bổ sung.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN