Công văn 271/GSQL-TH vướng mắc C/O
Số hiệu: 271/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1264/HQHCM-GSQL ngày 02/5/2012 và công văn số 1265/HQHCM-GSQL ngày 02/5/2012 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc xác minh tính hợp lệ chữ ký trên các C/O mẫu E số tham chiếu E12470ZC32870566 cấp ngày 19/3/2012 và tham chiếu số E124702C39130440 cấp ngày 30/2/2012, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

- Đối với C/O mẫu tham chiếu E12470ZC32870566 cấp ngày 19/3/2012 nêu tại công văn số 1264/HQHCM-GSQL ngày 02/5/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh do bản C/O quá mờ nên Cục Giám sát quản lý không thể đối chiếu với bộ mẫu chữ ký gốc đang được lưu tại Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh gửi lại bản scan C/O rõ nét vào địa chỉ co@customs.gov.vn để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét vướng mắc trên.

- Đối với tham chiếu số E124702C39130440 cấp ngày 30/2/2012 nêu tại công văn số 1265/HQHCM-GSQL ngày 02/5/2012 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.