Công văn 2705/LĐTBXH-KHTC năm 2016 báo cáo tiền lương tháng 7/2016 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2017 do Bộ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2705/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2705/LĐTBXH-KHTC
V/v: Báo cáo tiền lương tháng 7/2016 đlàm cơ sở phân bdự toán kinh phí tiền lương năm 2017

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ

Để có cơ sở phân bổ kinh phí thường xuyên đảm bảo quỹ tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo danh sách chi trả tin lương tháng 7/2016 như sau:

1. Đối với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ:

(1). Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ, công chức trong biên chế được giao theo Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 06/4/2015 của Bộ;

(2). Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ hợp đồng theo Nghị định s68/2000/NĐ-CP và lao động hợp đng có thời hạn hoặc không có thời hạn khác của đơn vị.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ:

(1). Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ trong biên chế được giao;

(2). Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ hợp đồng, số lao động hp đng ngoài biên chế đang sử dụng của đơn vị.

(các Danh sách theo mu phụ lục đính kèm)

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/8/2016 đ tng hợp làm cơ sở phân bkinh phí ngân sách nhà nước năm 2017.

Quá thời hạn trên các đơn vị không có báo cáo, kinh phí đảm bảo qutiền lương năm 2017 sẽ được cân đối bố trí bằng số đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2016 của đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các đ/c Thứ trư
ng (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐƠN VỊ ………..

Ph lc số 1a

 

DANH SÁCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG THÁNG 7/2016

(ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO) - Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hệ số lương

Các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN, công đoàn, đng phí...)

Tổng s tin lương và đóng góp theo lương đm bảo từ NSNN

Chữ ký của người lao động

Tổng hệ số lương

Hệ số lương cơ bản

Phụ cấp chức vụ

Các loại phụ cấp khác

Phụ cấp công vụ

Trách nhiệm

Độc hại, nguy hiểm

Vượt khung

Khu vực

Phụ cấp khác

1

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

9=24% x (5+6+7)x1.210

10=(4x1.210)+9

11

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biu

Thủ trưởng đơn vị

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐƠN VỊ ………..

Ph lc số 1b

 

DANH SÁCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG THÁNG 7/2016

(ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG) - Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hệ số lương

Các khoản đóng góp theo lương (bảo him y tế, bảo him xã hội, BHTN, công đoàn, đảng phí...)

Tổng số tiền lương và đóng góp theo lương đm bảo từ NSNN

Chữ ký của người lao động

Tổng hệ số lương

Hệ số lương cơ bản

Phụ cấp chức vụ

Các loại phụ cấp khác

Phụ cấp công vụ

Trách nhiệm

Độc hại, nguy hiểm

Vượt khung

Khu vực

Phụ cấp khác

1

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

9=24%x(5+6+7) x1.210

10=(4x1.210)+9

11

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không xác định thời hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP xác định thời hạn và các lao động hợp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biu

Thủ trưởng đơn vị

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐƠN VỊ ………..

Ph lc số 2

 

TỔNG HỢP CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG THÁNG 7/2016

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp II tổng hợp các đơn vị trực thuộc)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Đơn vị

Biên chế lao động

Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương

Biên chế năm 2016 được cấp có thẩm quyền giao

Lao động có mặt tại thời điểm báo cáo 31/7/2016, trong đó:

Hệ số lương

Các khoản đóng góp theo lương do người sử dụng lao động thực hiện

Tổng số tiền lương và đóng góp theo lương đảm bảo từ NSNN

Tổng cộng

Biên chế

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không xác định thời hạn

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP xác định thời hạn và các lao động hợp đồng khác

Tổng số

Ngạch, bậc

Chức vụ

Phụ cấp khác

Phụ cấp công vụ

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=9+10

9

10

11=24%x9 x1.210

12=(8x1.210) +11

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quản lý hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sự nghiệp khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sự nghiệp kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biu

Thủ trưởng đơn vị