Công văn 2665/CQLXD-QLXD1 năm 2021 về áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành
Số hiệu: 2665/CQLXD-QLXD1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Người ký: Lê Quyết Tiến
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QUẢN LÝ XD & CL CTGT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/CQLXD-QLXD1
V/v áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2.

Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT nhận được Văn bản số 1513/BQLDA2-PID1 ngày 13/9/2021 của Ban QLDA 2 về việc áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (Dự án). Sau khi xem xét, Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT có ý kiến như sau:

1. Dự toán gói thầu số XL-08 và XL-09 của Dự án đã được Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT thẩm định và thông báo kết quả thẩm định tại các văn bản: số 1796/CQLXD-QLXD1 ngày 09/7/2021 và số 1876/CQLXD-QLXD1 ngày 15/7/2021. Trong đó, đơn giá rọ thép của hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo được tạm xác định bằng đơn giá rọ thép mạ kẽm bọc nhựa PVC theo báo giá của nhà cung cấp; đồng thời Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT có đề nghị: “Ban QLDA 2 tiếp tục chỉ đạo Tư vấn thiết kế nghiên cứu, bổ sung báo cáo giải trình về sự cần thiết lựa chọn rọ thép bọc nhựa HDPE trong hồ sơ TKKT...” với lý do theo tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 và thực tế có nhiều loại dây thép làm rọ đá nhưng trong thuyết minh hồ sơ TKKT, Tư vấn thiết kế chưa làm rõ lý do và về sự cần thiết lựa chọn sử dụng rọ thép bọc nhựa HDPE, cụ thể như sau:

- Các loại dây thép làm rọ đá được thống kê tại tiêu chuẩn TCVN 10335:2014: (1) dây thép mạ kẽm; (2) dây thép mạ kẽm tráng phủ nhựa PVC; (3) dây thép mạ hợp kim nhôm kẽm với hàm lượng 95% Zn +5% Al (hàm lượng này tương tự như lớp mạ hợp kim nhôm kẽm của lưới thép cường độ cao sử dụng cho giải pháp chống đá rơi của gói thầu theo đề xuất của Tư vấn thiết kế); (4) dây thép mạ hợp kim nhôm kẽm với hàm lượng 90% Zn + 10% Al.

- Các loại dây thép làm rọ đá chưa được thống kê tại tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 nhưng có trên thị trường: Dây thép mạ hợp kim nhôm kẽm với hàm lượng 90% Zn + 10% Al và phủ nhựa HDPE (theo đề xuất của Tư vấn thiết kế trong hồ sơ trình) hoặc dây thép mạ hợp kim nhôm kẽm với hàm lượng 95% Zn + 5% Al và phủ nhựa HDPE,...

Do vậy, để xác định cụ thể loại dây thép làm rọ đá trong hồ sơ TKKT hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo làm cơ sở xác định chính thức đơn giá rọ thép trong hồ sơ dự toán gói thầu XL-08 và XL-09 và triển khai các bước tiếp theo, Ban QLDA 2 cần phối hợp Tư vấn PMC chỉ đạo Tư vấn thiết kế:

- Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá môi trường ăn mòn, kết quả so sánh kinh tế - kỹ thuật giữa các loại dây thép làm rọ đá hiện có trên thị trường (trong và ngoài nước) để làm rõ lý do, cơ sở lựa chọn dây thép làm rọ đá cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo là loại thép mạ hợp kim nhôm kẽm với hàm lượng 90%Zn + 10%Al và phủ nhựa HDPE;

- Rà soát, báo cáo Bộ GTVT phê duyệt bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết (đặc biệt là các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng cho công tác thiết kế, thí nghiệm vật liệu,...) vào danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng cho dự án do tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 quy định về các yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu các công trình sử dụng kết cấu rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép được mạ kẽm và tráng phủ nhựa PVC (không quy định cụ thể về việc thiết kế tường chắn rọ đá và các thí nghiệm đối với vật liệu dây thép làm rọ đá).

2. Về việc áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án

Bộ GTVT có các Quyết định: số 1672/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021 về việc ban hành “Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý”; số 1679/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2021 về việc ban hành “Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư”. Theo đó, việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán gói thầu thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư đã được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện.

Do vậy, việc sử dụng rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo trong thiết kế và dự toán các gói thầu xây lắp XL-08 và XL-09, Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc thuộc thẩm quyền của Ban QLDA 2 theo quy định tại các Quyết định: số 1672/QĐ-BGTVT và số 1679/QĐ-BGTVT.

3. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị Ban QLDA 2 khẩn trương phối hợp với Tư vấn PMC chỉ đạo Tư vấn thiết kế báo cáo giải trình làm rõ lý do và sự cần thiết lựa chọn rọ thép bọc nhựa HDPE; rà soát, báo cáo Bộ GTVT phê duyệt bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết (đặc biệt là các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng cho công tác thiết kế, thí nghiệm vật liệu,...) vào danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng cho dự án; tổ chức thẩm định giá xây dựng như ý kiến của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT nêu tại thông báo kết quả thẩm định dự toán gói thầu XL-08 và XL-09 đối với các loại vật liệu chiếm tỷ trọng lớn về chi phí trong dự toán gói thầu XL-08 và XL-09 nhưng chưa phổ biến trên thị trường trong nước (đặc biệt là các loại vật liệu nhập ngoại). Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các báo cáo của Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra và tổ chức cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu số XL-08 và XL-09 theo quy định.

Đề nghị Ban QLDA 2 khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Tr Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, QLXD1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quyết Tiến