Công văn 2596/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 2596/SGDĐT-KTKĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoài Nam
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: 27/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2596/SGDĐT-KTKĐ
V/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố ThĐức;
- Hiệu trư
ng trường trung học phổ thông;
- Hiệu trư
ng trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc.

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Công tác tự đánh giá

Các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học) tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá theo các Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT , Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT , Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cp học và trường mầm non; Văn bản số 5932/BGDĐT-QLCL , 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và trường mầm non.

Tất cả các trường thực hiện hoạt động tự đánh giá định kỳ hằng năm đúng quy trình theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá, chú trọng việc cải tiến chất lượng trong và sau quá trình tự đánh giá.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác tự đánh giá của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quản lý.

2. Công tác đánh giá ngoài

Các trường chưa đạt Kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục nhưng hết thời hạn 5 năm, đề nghị đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2021 - 2022 để được công nhận hoặc công nhận lại.

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở gửi h sơ đăng ký đánh giá ngoài về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức để kiểm duyệt nội dung trước khi nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2021 - 2022, gửi hồ sơ về bà Nguyễn Xuân Mai - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng.

Các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài thực hiện đúng theo mẫu đăng ký có trên trang điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Trong mẫu đăng ký cần ghi rõ đánh giá ngoài nhằm chỉ công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc chỉ công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc công nhận đồng thời đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia; ghi chính xác địa chỉ của trường và các thông tin liên hệ khi cần thiết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quản lý thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hp cùng Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá đối với lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, và trường mầm non trực thuộc Sở.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc phạm vi quản lý.

Mỗi đợt đánh giá ngoài, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức tập huấn nghiệp vụ đánh giá ngoài cho các cán bộ, giáo viên tham gia đoàn.

4. Một số nhiệm vụ khác

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi cho những đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng giáo dục và có biện pháp xử lý những cơ sở giáo dục chưa thực hiện Báo cáo tự đánh giá.

Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo kết quả tự đánh giá và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố ThĐức báo cáo tổng kết về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục liên hệ với các chuyên viên của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được phân công phụ trách địa bàn để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết, cụ thể:

Bà Phạm Hồng Châu: Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức khu vực 1.

Bà Phan Thị Nghiêm Dung: Quận 4, Quận Phú Nhuận.

Ông Huỳnh Văn Đà: Quận 12, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi.

Ông Trần Thế Hùng: Quận 5, Quận 6.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa: Quận 10, Quận 11.

Ông Hồ Thanh Nhân: Quận 8, Huyện Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức khu vực 2.

Ông Đỗ Trí Nhân: Quận 1, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân.

Bà Võ Thị Huyền: Quận 3, Quận Tân Phú.

Ông Huỳnh Hiếu Thuận: Quận 7, Huyện Cần Giờ.

Ông Nguyễn Nhân Nghĩa: Huyện Nhà Bè, Thành phố Thủ Đức khu vực 3.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTKĐ(htn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam