Công văn 2513/TCHQ-GSQL về nhập khẩu đàn Piano đã qua sử dụng để tân trang, sửa chữa
Số hiệu: 2513/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu đàn Piano đã qua sử dụng để tân trang, sửa chữa

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH TOYO PIANO Việt Nam.

Trả lời công văn số Toyo/03-2012 ngày 28/4/2012 của Công ty về việc nhập khẩu đàn Piano đã qua sử dụng để tân trang, sửa chữa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ các công văn trả lời số 8480/BCT-XNK ngày 12/9/2011 và 4229/BCT-XNK ngày 18/5/2012 của Bộ Công thương, theo đó Công ty được nhập khẩu để sửa chữa, tân trang đàn Piano đã qua sử dụng sau đó tái xuất toàn bộ sản phẩm ra nước ngoài.

- Thủ tục hải quan, các bước thực hiện áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 1597/TCHQ-GSQL ngày 3/4/2012 của Tổng cục Hải quan.

- Toàn bộ sản phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa Công ty phải tái xuất ra nước ngoài như cam kết tại công văn số Toyo/03-2012 ngày 28/4/2012 dẫn trên. Việc xử lý phế liệu, phế phẩm thực hiện theo các quy định về xử lý phế liệu, chất thải và vệ sinh môi trường.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Công văn 1597/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan Ban hành: 03/04/2012 | Cập nhật: 05/04/2012