Công văn 2439/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá
Số hiệu: 2439/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1308/HQHCM-TXNK ngày 07/05/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “T3 Mycin gel 25g (chứa thành phần Clindamycin) dùng để trị mụn trứng cá”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 và Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, công văn số 2029/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2009 và công văn số 7465/TCHQ-GSQL ngày 09/12/2009 mà Tổng cục Hải quan, thì:

Mặt hàng “kem trị mụn trứng cá”, có chứa thành phần là Tretinonin, Clindamycin hoặc Erythomycin được phân loại vào nhóm 3304, mã số 3304.99.20 (- - - Kem trị mụn trứng cá), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh,TP (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường