Công văn 2433/BNN-KHCN báo cáo tình hình bệnh tôm và đề xuất biện pháp xử lý
Số hiệu: 2433/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/BNN-KHCN
V/v: Báo cáo tình hình bệnh tôm và đề xuất biện pháp xử lý

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I;

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II;

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Viện trưởng Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, III thực hiện một số nội dung sau:

- Báo cáo thông tin về diễn biến dịch bệnh trên tôm nuôi ở các vùng nuôi tập trung trên địa bàn được giao phụ trách,

- Báo cáo các kết quả nghiên cứu về tình hình bệnh, nguyên nhân, tác nhân gây bệnh trên tôm sú và tôm he chân trắng nuôi,

- Đề xuất các giải pháp và ý tưởng nghiên cứu phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 01/6/2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.