Công văn 2411/TCHQ-TXNK về chuyển luồng kiểm tra trị giá tính thuế
Số hiệu: 2411/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/TCHQ-TXNK
V/v Chuyển luồng kiểm tra trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 760/HQLS-TXNK ngày 24/4/2012 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc chuyển luồng kiểm tra trị giá tính thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ kết quả kiểm tra mức giá khai báo quy định tại tiết b, điểm 1.3.1.1, khoản 1, Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính để chuyển luồng kiểm tra trị giá tính thuế sang mức kiểm tra trên cơ sở tờ khai hải quan điện tử in, tờ khai trị giá điện tử in và các chứng từ kèm theo ở dạng văn bản giấy, không phân biệt hàng hóa thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu hay không thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.