Công văn 2409/TCHQ-TXNK về hoàn thuế xe tải tự đổ
Số hiệu: 2409/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế xe tải tự đổ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 750/HQLS-TXNK ngày 23.4.2012 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về điều kiện hoàn thuế nhập khẩu xe tải tự đổ của Công ty TNHH Hoàng Trà, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để giải quyết các vướng mắc về các điều kiện xác định xe tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn do Công ty TNHH Hoàng Trà nhập khẩu trong giai đoạn từ 1.1.2008 đến 21.12.2009 theo hướng dẫn của công văn số 10565/BTC-CST ngày 9.8.2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 4945/TCHQ-TXNK ngày 10.10.2011, 5355/TCHQ-TXNK ngày 26.10.2011, công văn số 5857/TCHQ-TXNK ngày 22.11.2011, công văn số 53/TCHQ-TXNK ngày 5.1.2012 và công văn số 1141/TCHQ-TXNK ngày 9.3.2012 hướng dẫn Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ vào hồ sơ hải quan, kết quả kiểm hóa thực tế hàng hóa nhập khẩu và nội dung hướng dẫn tại công văn số 10565/BTC-CST của Bộ Tài chính để xử lý dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp. Trường hợp mặt hàng xe tải tự đổ của doanh nghiệp nhập khẩu không đáp ứng đủ các tiêu chí nêu tại công văn số 10565/BTC-CST của Bộ Tài chính thì không giải quyết hoàn thuế. Nếu công ty không đồng ý giải quyết của cơ quan hải quan thì có thể khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Do đó, Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện theo đúng hướng dẫn của các văn bản dẫn trên để xác định thực tế hàng hóa của các lô hàng nhập khẩu có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu tại công văn số 10565/BTC-CST của Bộ Tài chính để giải quyết và trả lời dứt điểm cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường