Công văn 2405/TCGDNN-BQL năm 2017 hướng dẫn tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Số hiệu: 2405/TCGDNN-BQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Người ký: Nguyễn Hồng Minh
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2405/TCGDNN-BQL
V/v hướng dẫn tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

Tiếp theo Công văn số 857/LĐTBXH-TCDN ngày 09/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; trên sở báo cáo của các đơn vị, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổng hợp, tiếp thu và nghiên cứu chỉnh sửa nội dung các tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020.

Đ hoàn thiện nội dung dự thảo các tiêu chí của trường chất lượng cao và là cơ sở đề xuất lựa chọn danh sách các trường được ưu tiên tập trung đầu tư đồng bộ thành trường chất lượng cao đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Trường đã được lựa chọn tại Quyết định số 761/QĐ-TTg và các trường được đề xuất bổ sung ưu tiên đầu tư tập trung thành trường chất lượng cao đến năm 2020 tự đánh giá mức độ đạt được so với dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020; đồng thời, góp ý vào dự thảo các tiêu chí (nếu có).

(Chi tiết nội dung tiêu chí, hướng dẫn các trường tự đánh giá theo Phụ lục đính kèm và đã được đăng tải trên website của Tổng cục GDNN tại địa chỉ: gdnn.gov.vn)

Báo cáo tự đánh giá của các trường gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn CTMTQG, CTMT, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: ctmt.gdnn@molisa.gov.vn) trước ngày 09/9/2017. Sau thời hạn trên, Tổng cục chưa nhận được báo cáo chính thức của Nhà trường thì coi như Nhà trường không có nhu cầu đề xuất vào danh sách được ưu tiên tập trung đầu tư đồng bộ thành trường chất lượng cao đến năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BQL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN