Công văn 2372/TCHQ-KTSTQ trả lời vướng mắc Thông tư 63/2011/TT-BTC
Số hiệu: 2372/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2372/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 63/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0477/HQBRVT-GSQL ngày 22/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và văn bản số 1460/TM ngày 13/4/2012 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư 63/2011/TT-BTC. Về nội dung vướng mắc đã nêu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để nghiên cứu, hoàn chỉnh chính sách về doanh nghiệp ưu tiên.

2. Theo quy định tại Điểm e7 Khoản 2 Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được đăng ký với cơ quan hải quan. Tuy nhiên, thủ tục hải quan điện tử chưa thực hiện được việc trừ lùi danh mục miễn thuế trên hệ thống.

Để tạo thuận lợi, góp phần cải cách thủ tục hành chính, áp dụng đúng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BTC nhưng vẫn đảm bảo quản lý, trường hợp cụ thể của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro nếu chỉ làm thủ tục tại Chi cục hải quan Cửa khẩu cảng – Sân bay Vũng Tàu thì chấp nhận Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro có thể gửi Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (bản chính) kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi tại cơ quan hải quan để công chức hải quan đối chiếu theo dõi, thực hiện việc trừ lùi thực tế khi tiếp nhận thông tin đăng ký khai trên hệ thống hải quan điện tử. Việc quyết toán danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, sử dụng hàng hóa miễn thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Liên doanh Vietsovpetro (thay trả lời);
- Ban CCHĐH (để biết);
- Cục CNTT, Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái