Công văn 2371/BTC-NSNN năm 2022 về cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
Số hiệu: 2371/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Võ Thành Hưng
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/BTC-NSNN
V/v cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc sp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ............................

Ngày 01/3/2022, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội có Văn bản số 121/ĐGS-PL đề nghị Bộ Tài chính phối hợp cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đcó số liệu, thông tin Bộ Tài chính cung cấp cho Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân ............................ gửi Bộ Tài chính các nội dung sau:

1. Số kinh phí địa phương tiết kiệm được từ việc sắp xếp đơn vị hành chính (do giảm sđơn vị hành chính, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, kinh phí vận hành, duy tu, bảo trì trụ sở hoạt động) trong thời gian từ 01/01/2020 đến hết tháng 6/2021 (chi tiết phụ lục số 01 đính kèm).

2. Phần kinh phí địa phương đã chi để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 (chi tiết theo phụ lục s 02 đính kèm).

3. Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính thực hiện sáp nhập, hợp nhất; việc xử lý tài sản dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính, đặc biệt là nhng nơi thực hiện việc nhập các đơn vị hành chính cấp huyện hoặc nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã.

4. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sắp xếp; kiến nghị đề xuất đthực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030.

Báo cáo đề nghị gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 18/3/2022 đtổng hợp gửi Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính xin thông báo y ban nhân dân ............................ biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- S
Tài chính ............................;
- Lưu: VT, NSNN ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Thành Hưng

 

DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Văn bn số 2371/BTC-NSNN ngày 11/3/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Tnh/ Thành phố

1

Bắc Giang

2

Bắc Kạn

3

Bến Tre

4

Bình Thuận

5

Cần Thơ

6

Cao Bng

7

Điện Biên

8

Đng Tháp

9

Gia Lai

10

Hà Giang

11

Hà Nam

12

Hà Nội

13

Hà Tĩnh

14

Hải Dương

15

Hải Phòng

16

Hậu Giang

17

Hòa Bình

18

Khánh Hòa

19

Kiên Giang

20

Lai Châu

21

Lâm Đồng

22

Lạng Sơn

23

Lào Cai

24

Long An

25

Nam Định

26

Nghệ An

27

Ninh Bình

28

Phú Thọ

29

Phú Yên

30

Quảng Bình

31

Quảng Nam

32

Quảng Ngãi

33

Quảng Ninh

34

Quảng Trị

35

Tây Ninh

36

Thái Bình

37

Thái Nguyên

38

Thanh Hóa

39

Tiền Giang

40

Hồ Chí Minh

41

Thừa Thiên Huế

42

Tuyên Quang

43

Vĩnh Long

44

Vĩnh Phúc

45

Yên Bái

 

PHỤ LỤC 1

SỐ LIỆU GIẢM CHI NGÂN SÁCH DO THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ ...
(Kèm theo Văn bản số 2371/BTC-NSNN ngày 11/3/2022 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tnh/ Thành phố

Năm 2020

Hết tháng 6 năm 2021

Số biên chế gim do sp xếp ĐVHC

Tổng kinh phí giảm chi NSNN do thực hiện việc sắp xếp ĐVHC

Trong đó

Số biên chế giảm do sp xếp ĐVHC

Tổng kinh phí giảm chi NSNN do thực hiện việc sắp xếp ĐVHC

Trong đó

Chi lương phụ cấp (do giảm biên chế)

Chi hoạt động

Chi khác

Chi lương phụ cấp (do giảm biên chế)

Chi hoạt động

Chi khác

1

Huyện ..

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện ..

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ BỐ TRÍ, SẮP XẾP VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ
(Kèm theo Văn bản số 2371/BTC-NSNN ngày 11/3/2022 của Bộ Tài chính)

TT

Tỉnh/ thành phố

Tổng số CB, CC người hoạt động không chuyên trách cấp xã sắp xếp

Bố trí theo quy định

Dôi dư

Giải quyết trong năm 2019

Giải quyết trong năm 2020

Giải quyết trong năm 2021

Tổng số dôi dư sau sắp xếp

Tổng số dôi dư giải quyết

Trong đó

Kinh phí NSNN chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (triệu đồng)

Trong đó

Tổng số dôi dư giải quyết

Trong đó

Kinh phí NSNN chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (triệu đồng)

Trong đó

Tổng số dôi dư giải quyết

Trong đó

Kinh phí NSNN chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (triệu đồng)

Trong đó

Nghỉ hưu đúng chế độ (hưu, NĐ26)

Nghỉ theo tinh giản biên chế

Bố trí sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (còn biên chế)

Nghỉ việc

Kinh phí NSNN chi trả theo chế độ Trung ương ban hành

Kinh phí NSĐP chi trả thêm

Nghỉ hưu đúng chế độ (hưu, NĐ26)

Nghỉ theo tinh giản biên chế

Bố trí sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (còn biên chế)

Nghỉ việc

Kinh phí NSNN chi trả theo chế độ Trung ương ban hành

Kinh phí NSĐP chi trả thêm

Nghỉ hưu đúng chế độ (hưu, NĐ26)

Nghỉ theo tinh giản biên chế

Bố trí sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (còn biên chế)

Nghỉ việc

Kinh phí NSNN chi trả theo chế độ Trung ương ban hành

Kinh phí NSĐP chi trả thêm

1

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.