Công văn 2321/BNN-KHCN báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 1463/QĐ-BNN-KHCN và 1790/QĐ-BNN-KHCN
Số hiệu: 2321/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2321/BNN-KHCN
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1463/QĐ-BNN-KHCN và 1790/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ NN và PTNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Viện Thú y

Bộ có Quyết định số 1463/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/6/2010 và Quyết định số 1790/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/6/2010 về việc dừng thực hiện 02 đề tài: “Nghiên cứu chế tạo các vắcxin đa giá phòng một số bệnh truyền nhiễm của gia cầm và lợn” và đề tài “Nghiên cứu dịch tễ học bệnh cúm gia cầm ở Việt Nam”.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc với lãnh đạo Viện và có Công văn số 6058/BNN-KHCN đề nghị Viện và Chủ trì đề tài thực hiện các nội dung tại Điều 3 của Quyết định, báo cáo Bộ trước ngày 30/11/2010 và Công văn số 6669/BNN-KHCN ngày 28/12/2011 đề nghị Viện Thú y triển khai thực hiện các Quyết định và báo cáo Bộ chậm nhất vào ngày 15/01/2012.

Rất tiếc đến nay Viện Thú y vẫn chưa có báo cáo về Bộ đáp ứng yêu cầu Điều 3 của 02 Quyết định nêu trên. Căn cứ chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Tờ trình số 295/TTr-KHCN ngày 15 tháng 5 năm 2012, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị:

- Viện trưởng Viện Thú y và Chủ trì đề tài khẩn trương hoàn thành các công việc quy định tại Điều 3, khoản a, b và c của các Quyết định nêu trên.

- Báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 15/6/2012 (Qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

Quá thời hạn trên, nếu không có đầy đủ các báo cáo đáp ứng yêu cầu, Viện trưởng Viện Thú y hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Vụ TC (phối hợp thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.