Công văn 2317/TCHQ-GSQL về thủ tục đối với thiết bị tạm nhập - tái xuất
Số hiệu: 2317/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục đối với thiết bị tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Trả lời công văn số 324/HQKH-NV ngày 02/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 7 Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Chính phủ và khoản 2, Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-BCT ngày 30/03/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nếu Công ty CCCC-Third Harbor Enginfring Co LTd được Bộ Công Thương chấp thuận đăng ký danh mục, thiết bị tạm nhập - tái xuất (bao gồm 01 cần cầu nổi đã được Liên doanh thầu xây dựng cầu tàu và công trình biển Vân Phong tạm nhập theo tờ khai hải quan số 14/NK/NTX/P41E ngày 24/06/2011 tại Chi cục Hải quan Vân Phong) thì Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn Công ty CCCC, liên doanh thầu xây dựng cầu tàu và công trình biển Vân Phong, Chi cục Hải quan Vân Phong và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Chi cục Hải quan Bình Thuận trên cơ sở nội dung quy định tại Điều 41, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục tái xuất, tạm nhập tại chỗ đối với 01 cần cẩu nêu trên.

2. Liên doanh thầu xây dựng cầu tàu và công trình biển Vân Phong thực hiện thanh khoản hàng tạm nhập theo quy định tại Điều 48, Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh