Công văn 23/TCT-PC năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Số hiệu: 23/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Dương Văn Lâm
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/TCT-PC
V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2925/CT-THNVDT ngày 10/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu xử lý vi phạm hành chính v thuế. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 16/5/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1763/TCT-PC gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương và các Cục Thuế hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính v thuế qua thanh tra, kiểm tra, trong đó tại Điểm 1 Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 đã hướng dẫn rõ về áp dụng mẫu biu xử phạt vi phạm hành chính.

Đnghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quản lý thuế và Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 để thực hiện.

(Bản phô tô Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 đính kèm)

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, PC(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Dương Văn Lâm

 

1. Về mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008:

"3. Trong trư­ờng hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản đư­ợc ban hành sau. "

Căn cứ quy định Khoản 3, Điều 43 Thông t­ư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

"3. Ban hành kèm theo Thông tư­ này Phụ lục mẫu biên bản, mẫu quyết định, tuỳ theo từng trư­ờng hợp cụ thể mà có thể bổ sung thêm dòng vào các chỉ tiêu đảm bảo phản ánh đầy đủ các nội dung hành vi vi phạm trong quá trình lập biên bản và ra quyết định xử phạt "

Căn cứ quy định nêu trên thì Thông tư­ số 156/2013/TT-BTC ban hành mẫu quyết định xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế và Thông tư­ số 166/2013/TT-BTC ban hành mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trong đó đều thể hiện các chỉ tiêu liên quan trong quá trình xử phạt, truy thu thuế chỉ khác nhau về cách sắp xếp thứ tự và chỉ tiêu trên phần căn cứ ban hành quyết định. Tr­ường hợp hai Thông tư­ nêu trên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản đư­ợc ban hành sau (Thông tư­ số 166/2013/TT-BTC).

Khi ban hành quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra (quyết định xử phạt, truy thu thuế) tuỳ theo từng trư­ờng hợp cụ thể mà Cục Thuế có thể bổ sung thêm dòng vào các chỉ tiêu trên biểu mẫu đảm bảo phản ánh đầy đủ các nội dung hành vi vi phạm trong quá trình lập biên bản và ra quyết định xử phạt, cụ thể: Cục Thuế bổ sung vào phần căn cứ ban hành quyết định: Luật Thanh tr­a, Quyết định về việc thanh ­tra, kiểm tra...

Xem nội dung VB