Công văn 2296/TCHQ-CCHĐH về nộp lệ phí tờ khai hải quan
Số hiệu: 2296/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2296/TCHQ-CCHĐH
V/v nộp lệ phí tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC
(Địa chỉ: Số 10, ngõ 81, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội)

 

Phúc đáp công văn số 91-2012/ITC JSC đề ngày 2/5/2012 của Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC về việc nộp lệ phí làm thủ tục hải quan, Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người khai hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Điều 7 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định người khai hải quan được lựa chọn nộp lệ phí thực hiện thủ tục hải quan điện tử riêng lẻ cho từng lần làm thủ tục hải quan hoặc nộp cho tổng số tờ khai phát sinh trong tháng. Riêng việc dán tem lệ phí hải quan không áp dụng đối với tờ khai hải quan điện tử được quy định tại công văn số 3063/TCHQ-TVQT ngày 11/06/2010 của Tổng cục Hải quan.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định