Công văn 2286/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa
Số hiệu: 2286/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Prime Fiberglass Vietnam.
(Nhà C3-1, Lô C3, KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, An Dương, TP Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/CV ngày 08/05/2012 của Công ty TNHH Prime Fiberglass Vietnam về việc đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân loại trước mặt hàng Công ty nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì phân loại trước được thực hiện trong các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty đề nghị hướng dẫn không đáp ứng đủ điều kiện để phân loại trước theo quy định, vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Prime Fiberglass Vietnam nghiên cứu kỹ văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Prime Fiberglass Vietnam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.