Công văn 2265/TCHQ-TXNK Hướng dẫn phân loại mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ tủ đứng
Số hiệu: 2265/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2265/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ tủ đứng

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 827/HQHCM-TXNK ngày 26 tháng 03 năm 2012 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, về việc phân loại mặt hàng khai báo là máy điều hòa nhiệt độ loại tủ đứng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam của Bộ Tài chính; Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2012 ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Chú giải HS 2007, Chú giải chi tiết nhóm 84.15 HS 2007 thì:

Mặt hàng máy điều hòa không khí loại tủ đứng đặt sàn gồm hai cục (“Cục nóng” và “Cục lạnh”) tách rời, có các đặc điểm như sau:

- Là các máy điều hòa nhiệt độ loại tủ đứng đặt sàn;

- Là các máy điều hòa tủ đứng 1 chiều hoặc 2 chiều;

- Được thiết kế để điều chỉnh nhiệt độ không khí (làm lạnh, làm nóng hoặc cả hai chức năng trên và điều chỉnh độ ẩm, sử dụng tại gia đình hoặc văn phòng, nhà hàng, khách sạn …

thuộc nhóm 84.15 - “Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt”, được phân loại vào một trong hai phân nhóm:

- Phân nhóm 8415.81, --“Kèm theo các bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều)”, nếu là loại điều hòa hai chiều.

- Phân nhóm 8415.82, -- “loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh”, nếu là loại điều hòa một chiều.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết và đối chiếu với mặt hàng thực tế nhập khẩu để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường