Công văn 2257/CĐSVN-QLXD&KCHT năm 2021 về xây dựng định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Số hiệu: 2257/CĐSVN-QLXD&KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường sắt Việt Nam Người ký: Trần Thiện Cảnh
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2257/CĐSVN-QLXD&KCHT
V/v xây dựng định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại Thông báo số 366/TB-BGTVT ngày 17/9/2021 về việc rà soát, xây dựng các định mức trong lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng công ty ĐSVN rà soát, cập nhật, bổ sung, xây dựng mới các định mức kinh tế - kỹ thuật để phục vụ công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

1. Hiện nay, triển khai thực hiện Hợp đồng đặt hàng số 01/2021/HĐKT- BGTVT ngày 24/5/2021 giữa Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 2396/TTr-ĐS ngày 09/9/2021 về việc thẩm định, phê duyệt Đề cương, dự toán xây dựng định mức bảo trì cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng;

- Tờ trình số 2397/TTr-ĐS ngày 09/9/2021 về việc thẩm định, phê duyệt Đề cương, dự toán xây dựng định mức bảo trì cầu Thăng Long, tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển của Tổng công ty ĐSVN.

- Tờ trình số 2421/TTr-ĐS ngày 10/9/2021 về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán xây dựng định mức thu gom, bảo quản vật tư thu hồi từ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Theo đó, các định mức cần rà soát và xây dựng mới theo các bộ định mức do Tổng công ty ĐSVN trình như sau:

(1) Đối với định mức bảo trì Cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng:

Xây dựng mới: 45 mã định mức

Rà soát: 84 mã định mức

(2) Đối với định mức bảo trì cầu Thăng Long, tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển:

Xây dựng mới: 76 mã định mức

Rà soát: 96 mã định mức

(3) Đối định mức thu gom, bảo quản vật tư thu hồi từ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia:

Xây dựng mới: 76 mã định mức

Cục ĐSVN kính đề nghị Bộ GTVT sớm phê duyệt đề cương dự toán các Bộ định mức kèm theo các tờ trình của Tổng công ty ĐSVN đã nêu trên để Cục ĐSVN triển khai bước tiếp theo và trình Bộ GTVT đưa vào chương trình xây dựng văn bản pháp luật theo quy định.

2. Kính đề nghị Bộ GTVT cho phép bổ sung nhiệm vụ xây dựng định mức quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt vào kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Đối với các tồn tại, bất cập trong Bộ định mức đã được Bộ GTVT ban hành tại Quyết định số 2291/QĐ-GTVT ngày 11/12/2020, Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN vẫn đang tích cực tiếp tục phối hợp để khẩn trương rà soát, hoàn thiện để trình Bộ GTVT xem xét điều chỉnh.

Kính đề nghị Bộ GTVT xem xét, quyết định

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty ĐSVN (để phối hợp)
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phòng: KH-TC, QLXD&KCHT (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLXD&KCHT (02 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thiện Cảnh

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.