Công văn 2255/BKHĐT-TH về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 2255/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/BKHĐT-TH
V/v đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch PTKTXH năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch PTKTXH năm 2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổng hợp dự thảo Báo cáo "Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022" của Chính phủ và báo cáo Thường trực Chính phủ[1] ngày 31/3/2022, báo cáo Chính phủ[2] tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi Quý Cơ quan dự thảo Báo cáo nêu trên (đính kèm) để nghiên cứu và tham gia góp ý hoặc sửa trực tiếp vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ.

Đề nghị Quý Cơ quan theo ngành, lĩnh vực được giao phụ trách cho ý kiến về tổng thể nội dung của dự thảo Báo cáo và tập trung rà soát, cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung các nội dung thông tin, số liệu, các đánh giá, nhận định, bổ sung phân tích nguyên nhân về các nội dung thay đổi so với báo cáo của Chính phủ đã trình Quốc hội… tại phần lời và các Phụ lục kèm theo dự thảo Báo cáo. Trong đó đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, cung cấp thông tin về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện chỉ tiêu "Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị" năm 2021.

Để kịp tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ, báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo đúng thời gian quy định, đề nghị Quý Cơ quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đường công văn và qua thư điện tử (địa chỉ: thktxh@mpi.gov.vn) trước ngày 12 tháng 4 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTg);
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 [1] Tờ trình số 2040/TTr-BKHĐT ngày 30/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[2] Tờ trình số 2159/TTr-BKHĐT ngày 01/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.