Công văn 220/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt chủ trương tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng “Bảo vệ và Đầu tư Vốn tự nhiên tại Châu Á và Thái Bình Dương - Lập bản đồ nhạy cảm với môi trường của các loài chim” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 220/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/TTg-QHQT
V/v phê duyệt chủ trương tham gia Dự án HTKT vùng “Bảo vệ và Đầu tư Vốn tự nhiên tại Châu Á và Thái Bình Dương - Lập bản đồ nhạy cảm với môi trường của các loài chim” do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 612/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng “Bảo vệ và Đầu tư Vn tự nhiên tại Châu Á và Thái Bình Dương - Lập bản đnhạy cảm với môi trường của các loài chim” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt chủ trương tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng “Bảo vệ và Đầu tư Vốn tự nhiên tại Châu Á và Thái Bình Dương - Lập bản đồ nhạy cảm với môi trường của các loài chim” do ADB tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ADB tham gia thực hiện Dự án; xây dựng, lên kế hoạch hoạt động và sử dụng nguồn vốn cụ thể, đảm bảo tận dụng tối đa quyền lợi cho Việt Nam khi thực hiện Dự án; lập, thẩm định và phê duyệt văn kiện Dự án theo quy định.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi ADB Thư “Không phản đối” việc Việt Nam tham gia Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgTT Phạm B
ình Minh;
- Các Bộ: TC, QP, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ
: TH, NN;
- Lưu: VT, QHQT (2).PH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.