Công văn 2165/BGTVT-TCCB năm 2022 về ký Biên bản bàn giao cơ sở y tế về địa phương quản lý theo Quyết định 1922/QĐ-TTCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 2165/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/BGTVT-TCCB
V/v ký Biên bản bàn giao cơ sở y tế về địa phương quản lý theo Quyết định số 1922/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ngày 25/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1922/QĐ- TTg về việc tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải sau khi chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng (sau đây viết tắt là các cơ sở y tế) trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương quản lý. Thực hiện Quyết định trên, ngày 11/01/2021 Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, Ngành, địa phương liên quan để thống nhất Biên bản bàn giao và một số vấn đề liên quan đến công tác bàn giao các cơ sở y tế về địa phương quản lý.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện các Biên bản bàn giao và gửi lại các địa phương để hoàn thiện và ký các Biên bản theo quy định. Ngày 02/02/2021, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 980/BGTVT-TCCB đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục để chính thức bàn giao 16 cơ sở y tế về địa phương quản lý, trong đó đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương ký các Biên bản bàn giao theo quy định. Hầu hết các địa phương liên quan đã ký Biên bản bàn giao cũng như hoàn thiện các thủ tục để tiếp nhận các cơ sở y tế về địa phương quản lý theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được Biên bản bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang, Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái có chữ ký, đóng dấu của cấp có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái do có một số vướng mắc liên quan đến tài sản và biên chế của các Bệnh viện. Thực hiện nghiêm Quyết định số 1922/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về biên chế của các Bệnh viện: Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 2037/BGTVT-TCCB ngày 12/3/2021 đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc điều chuyển biên chế do các cơ sở y tế không được giao biên chế từ năm 2021. Bộ Nội vụ có Công văn số 1363/BNV-TCCB ngày 02/4/2021 về việc điều chuyển số lượng người làm việc của các cơ sở y tế về địa phương quản lý; theo đó: Bộ Giao thông vận tải bàn giao nguyên trạng số viên chức, lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ (nếu có) và lao động hợp đồng[1] có mặt tại thời điểm bàn giao; riêng về số lượng người làm việc thì căn cứ vào số lượng người làm việc của từng cơ sở khám, chữa bệnh đã được người đứng đầu đơn vị quyết định năm 2021 hoặc số lượng người làm việc đã được Bộ Giao thông vận tải giao năm 2020 để bàn giao cho địa phương đối với cơ sở quyết định số người làm việc năm 2021.

Về việc xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 4476/BGTVT-TCCB ngày 19/5/2021 gửi Bộ Nội vụ, trong đó đề nghị Bộ Nội vụ xem xét giao 1.454 người làm việc và 183 lao động hợp đồng năm 2022 cho các cơ sở y tế thuộc Cục Y tế GTVT do các cơ sở y tế này mặc dù là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên nhưng thực tế chưa thể tự bảo đảm chi thường xuyên. Ngày 25/11/2021, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5957/BNV-TCBC về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Giao thông vận tải năm 2022, trong đó chỉ giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, không có các cơ sở y tế nêu trên.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 13946/BGTVT-TCCB ngày 29/12/2021 đề nghị Bộ Nội vụ giao biên chế cho Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang và Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Yên Bái. Bộ Nội vụ đã có ý kiến tại Công văn số 383/BNV-TCBC ngày 27/01/2022 như sau: Theo Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì 16 cơ sở khám, chữa bệnh chuyển giao về địa phương quản lý là các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (số lượng người làm việc của các cơ sở khám chữa bệnh này do người đứng đầu đơn vị quyết định); do đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc chuyển giao các cơ sở khám, chữa bệnh về địa phương quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 1922/QĐ-TTg .

2. Về việc việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Bộ GTVT đối với Bệnh viện GTVT Yên Bái

Ngày 18/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Công văn số 2303/UBND-TC về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận, bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái về địa phương quản lý. Ngày 18/8/2021 Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 8531/BGTVT-TCCB gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận, bàn giao Bệnh viện GTVT Yên Bái về địa phương quản lý. Tại văn bản nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Bộ GTVT đối với Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái.

3. Về những vướng mắc liên quan đến tài chính, tài sản của các cơ sở y tế

Theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sẽ chuyển giao nguyên trạng (bao gồm tài chính, tài sản, biên chế, con người…) các cơ sở y tế về địa phương quản lý. Sau khi các địa phương tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở y tế, nếu có khó khăn, vướng mắc về tài chính, tài sản có liên quan đến trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải sẽ có trách nhiệm phối hợp với các địa phương để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Để khẩn trương thực hiện nghiêm Quyết định số 1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khẩn trương hoàn thiện, ký Biên bản bàn giao cũng như chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Cục Y tế Giao thông vận tải để hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở y tế về địa phương quản lý theo đúng Quyết định số 1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (xin gửi kèm theo các văn bản liên quan).

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Y tế GTVT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 [1] Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018)