Công văn 2164/TTg-KTN năm 2016 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT
Số hiệu: 2164/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/TTg-KTN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10136/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2016; số 13236/TTr-BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2016), ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3280/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 8 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 7960/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016), Tài chính (văn bản s 13692/BTC-QLCS ngày 29 tháng 9 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 7979/BNN-KTHT ngày 20 tháng 9 năm 2016), Xây dựng (VB số 2329/BXD-HĐXD ngày 21 tháng 10 năm 2016) về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 30 (Km1+200-Km34+230) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 30 (Km1+200-Km34+230) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu
: VT, KTN (3) pvc 33

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng