Công văn 216/SGDĐT-TCCB hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2011-2012 và năm học tiếp theo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành
Số hiệu: 216/SGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/SGDĐT-TCCB
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2011-2012 và các năm học tiếp theo

Gia Lai, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQLGD trường Mầm non, trường Phổ thông công lập, Trung tâm GDTX và viên chức không trực tiếp giảng dạy của đơn vị năm học 2011-2012 và các năm học tiếp theo như sau:

A. Mục đích, yêu cầu, đối tượng đánh giá, xếp loại

I. Mục đích

Giúp giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục tự xác định mặt mạnh, mặt yếu năng lực nghề nghiệp, hiệu quả làm việc trong điều kiện cụ thể của từng môi trường cơ sở giáo dục, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng, đề xuất chế độ và thực hiện chính sách phù hợp.

II. Yêu cầu

1. Đảm bảo tính trung thực, khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của giáo viên, CBQL; qua đánh giá làm rõ được các ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp, hiệu quả công tác và khả năng phát triển của giáo viên.

2. Đảm bảo tính chính xác, đúng thực chất, đảm bảo tinh thần đoàn kết nội bộ.

3. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQLGD các trường Mầm non, phổ thông công lập, TTGDTX và viên chức không trực tiếp giảng dạy gắn liền với kết quả công tác và được thực hiện cuối năm học.

III. Đối tượng

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 trong chỉ tiêu biên chế được giao.

B. Cơ cở pháp lý

I. Đánh giá theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị

Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập; Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức.

II. Đánh giá theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông.

2.2. Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giám đốc TTGDTX

Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non; Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học; Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn giám đốc Trung tâm GDTX.

2.3. Đánh giá phó hiệu trưởng, phó giám đốc TTGDTX

Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

C. Tổ chức thực hiện

1. Quy trình, biểu mẫu đánh giá

Hiệu trưởng các trường, giám đốc TT GDTX căn cứ nội dung công văn hướng dẫn triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm được nội dung, cách thức đánh giá, xếp loại ngay từ đầu các năm học và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo đúng nội dung, quy trình đánh giá của công văn hướng dẫn vào cuối năm học, trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.

Các loại biểu mẫu đánh giá được quy định cho từng đối tượng như sau:

- Đối với cấp trưởng gồm có 03 loại (Đánh giá theo mẫu ban hành theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998; Đánh giá theo mẫu chuẩn cấp trưởng; Đánh giá theo mẫu của Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010);

- Đối với cấp phó gồm có 02 loại (Đánh giá theo mẫu của Đánh giá theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Công văn số 3479/BGD&ĐT-TCCB ngày 04/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu tham gia giảng dạy hoặc Đánh giá theo mẫu ban hành theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 nếu không tham gia giảng dạy; Đánh giá vận dụng theo mẫu chuẩn cấp trưởng);

- Đối với giáo viên gồm có 02 loại (Đánh giá theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Công văn số 3479/BGD&ĐT-TCCB ngày 04/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đánh giá theo mẫu chuẩn giáo viên);

- Đối với viên chức không tham gia giảng dạy (nhân viên, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000) gồm có 01 loại (Đánh giá theo mẫu ban hành theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998).

2. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại CBQL, giáo viên, nhân viên

2.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:

- Cán bộ quản lý là cấp trưởng: do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp đánh giá, xếp loại;

- Cán bộ quản lý là cấp phó, giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá, xếp loại.

2.2. Các đơn vị còn lại: theo quy định phân cấp của địa phương.

3. Quy định lưu trữ hồ sơ đánh giá, xếp loại

- Phiếu đánh giá, xếp loại cấp trưởng, cấp phó, giáo viên, nhân viên hàng năm theo quy định của Bộ Nội vụ được lập thành 02 bản: 01 bản nộp về bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng GD&ĐT/Phòng TCCB Sở GD&ĐT (theo phân cấp quản lý) để lưu hồ sơ gốc; 01 bản lưu hồ sơ cá nhân tại đơn vị (mẫu theo Phụ lục 1 kèm theo công văn này).

- Hồ sơ đánh giá công chức là cấp trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định tại Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị nộp về Phòng Tổ chức cán bộ Sở để theo dõi.

- Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT của các đơn vị trực thuộc Sở được lưu trữ tại đơn vị. Các cơ sở giáo dục chỉ nộp báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên theo mẫu quy định về bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng GD&ĐT/Phòng TCCB Sở GD&ĐT (theo phân cấp quản lý) để theo dõi.

- Hồ sơ đánh giá chuẩn hiệu trưởng/giám đốc TTGDTX theo quy định của Bộ GD&ĐT của các đơn vị trực thuộc Sở (gồm Phiếu tự đánh giá của HT/GĐ TTGDTX; Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá HT/GĐ TTGDTX;Phiếu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá HT/GĐ TTGDTX) nộp về Phòng Tổ chức cán bộ Sở để tham mưu cho Giám đốc Sở đánh giá, xếp loại.

4. Nội dung, thời gian báo cáo:

4.1. Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung công văn này triển khai, hướng dẫn các trường trực thuộc tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo đúng nội dung, quy trình đánh giá. Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại theo đề cương đính kèm (Phụ lục 2 kèm theo công văn này) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

4.2. Các TTGDTX huyện báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại theo đề cương đính kèm (Phụ lục 4 kèm theo công văn này) về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

4.3. Các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 hàng năm gồm 03 loại hồ sơ:

- Báo cáo theo đề cương đính kèm Phụ lục 3 kèm theo công văn này;

- Nộp phiếu đánh giá, xếp loại cấp trưởng, cấp phó, giáo viên, nhân viên hàng năm theo quy định của Bộ Nội vụ theo mẫu của Phụ lục 1 kèm theo công văn này;

- Nộp hồ sơ đánh giá chuẩn hiệu trưởng/giám đốc TTGDTX theo quy định của Bộ GD&ĐT (gồm Phiếu tự đánh giá của HT/GĐ TTGDTX; Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá HT/GĐ TTGDTX;Phiếu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá HT/GĐ TTGDTX).

Một số lưu ý:

- Các đơn vị gửi file word báo cáo của Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo qua email: tccb@gialai.edu.vn .

- Các đơn vị Download các văn bản hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu tại địa chỉ: http://tccb.gialai.edu.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị tập hợp ý kiến, phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Tổ chức Cán bộ (ĐT: 059.3821141; email: tccb@gialai.edu.vn ) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Ngành;
- Lưu: TCCB.

GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Thạch

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.