Công văn 2147/BNN-KHCN về đổi tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Số hiệu: 2147/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2147/BNN-KHCN
V/v đổi tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thú y

Phúc đáp Công văn số 642/TY-KH ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Cục Thú y về việc đổi tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Cục Thú y về việc thay đổi tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cụ thể như sau:

TT

Tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được phê duyệt tại Quyết định 3097/QĐ-BNN-KHCN

Tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thay đổi

1

TCVN: Kiểm dịch động vật và an toàn thực phẩm - thuật ngữ và định nghĩa

TCVN: An toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật - thuật ngữ và định nghĩa

2

QCVN: Lấy thịt, sản phẩm thịt để kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm

QCVN: Lấy mẫu thịt tươi sống, phụ phẩm ăn được của gia súc, gia cầm phục vụ kiểm dịch, thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Đề nghị Cục Thú y khẩn trương xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.