Công văn 2134/BGTVT-KHĐT năm 2022 có ý kiến về nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 2134/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/BGTVT-KHĐT
V/v có ý kiến về một số nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Cần Thơ;
- UBND tỉnh An Giang;
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- UBND tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ vệ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022, Bộ GTVT có tờ trình số 1250/TTr-BGTVT ngày 11/02/2022 trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo NCTKT Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đầu tư theo hình thức đầu tư công. Hiện nay, Hội đồng thẩm định nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục thẩm định để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Để có đủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ báo cáo NCTKT Dự án trình Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng có ý kiến về một số nội dung như sau:

1. Đề xuất làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần thuộc Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn.

2. Cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để cung cấp nguồn nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình, đặc biệt là vật liệu cát đắp nền đường; đồng thời đánh giá khả năng cung cấp vật liệu trên địa bàn làm cơ sở để đề xuất các giải pháp thực hiện.

3. Cam kết thực hiện công tác đền bù GPMB và tái định cư cho dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu theo tờ trình số 1250/TTr-BGTVT ngày 11/02/2022 của Bộ GTVT.

4. Hiện nay, Dự án mới được cân đối 18.047 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 26.977 tỷ đồng (giai đoạn 2021-2025 cần bổ sung khoảng 13.358 tỷ đồng, nhu cầu giai đoạn 2026-2030 khoảng 13.619 tỷ đồng). Đề nghị UBND các tỉnh/thành phố báo cáo khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương để góp vốn cho Dự án, đặc biệt phần vốn còn thiếu trong giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Do tiến độ gấp, đề nghị UBND các tỉnh/thành phố có văn bản trả lời Bộ GTVT trước 15 giờ, ngày 08/3/2022 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định nhà nước (đồng thời gửi qua hòm thư: tuankhdt1971@gmail.com).

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu: VT, KHĐT(3). tuanva

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Duy Lâm