Công văn 2132/BGTVT-KHCN năm 2022 triển khai nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 2132/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/BGTVT-KHCN
V/v triển khai nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục QLXD&CL CTGT;
- Các Vụ: KHĐT, KHCN, ĐTCT;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Viện Khoa học & Công nghệ GTVT;
- Viện Chiến lược & Phát triển GTVT;
- Tổng công ty Tư vấn TKGTVT (TEDI).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra hiện trường thi công các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ ngày 06/02/2022 về việc nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường sử dụng cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Bộ GTVT đã tổ chức mời đại diện các cơ quan, đơn vị, các Trường Đại học và các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia “Hội nghị triển khai công tác nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng KCHTGT”.

Trên cơ sở các kết luận, kiến nghị và đề xuất chung của Hội nghị, Bộ Giao thông vận tải giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Giao Viện KH&CN GTVT chủ trì, phối hợp với các Ban QLDA, Trường Đại học, TEDI, chuyên gia tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước (đặc biệt từ các kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu san, đắp nền đường mã số: 31/19-ĐTĐL.CN.CNN…”. Từ đó xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết triển khai việc nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển dùng để đắp nền đường trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường (các giải pháp thiết kế, công nghệ vật liệu, biện pháp thi công, hoàn thiện hệ thống chỉ dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn...), trước mắt tập trung vào các dự án tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và trình Ban QLDA Mỹ Thuận xem xét, đánh giá trước ngày 12/3/2022.

2. Giao Ban QLDA Mỹ Thuận là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Viện KH&CN GTVT, các cơ quan đơn vị:

Đánh giá kế hoạch, đề cương triển khai việc nghiên cứu, đánh giá thí điểm do Viện KH&CN GTVT lập, từ đó đề xuất và trình Bộ GTVT xem xét chấp thuận Kế hoạch, đề cương thí điểm trước ngày 16/3/2022.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ TN&MT (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý Điều tra cơ bản Biển và Hải Đảo) trong việc khảo sát, đánh giá trữ lượng, phương án khai thác, đánh giá tác động môi trường, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của các mỏ cát biển, cát nhiễm mặn...đáp ứng các yêu cầu sử dụng làm vật liệu đắp nền đường.

Tổ chức triển khai công tác thí điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và báo cáo Bộ GTVT tổ chức xem xét, đánh giá kết quả thí điểm theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Viện Chiến lược & Phát triển GTVT, các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, hoàn thiện hệ thống đơn giá, định mức và đánh giá hiệu quả kỹ thuật - kinh tế - môi trường của giải pháp sử dụng cát biển làm nền đường, làm cơ sở cho việc triển khai đại trà sau này.

3. Vụ KH&CN là cơ quan đầu mối, triển khai việc nghiên cứu đề xuất việc sử dụng cát biển dùng để đắp nền đường sử dụng trong các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ trì phối hợp với Cục QLXD&CL CTGT, Vụ KHĐT, Vụ ĐTCT, Vụ Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ GTVT chấp thuận kế hoạch, đề cương thí điểm do Ban QLDA Mỹ Thuận, Viện KH&CN GTVT trình.

Tổ chức triển khai Hội đồng cấp Bộ đánh giá kết quả công tác thí điểm theo Kế hoạch, đề cương đã được Bộ GTVT chấp thuận. Trên cơ sở đó, Vụ KH&CN chủ trì, phối hợp với Cục QLXD&CL CTGT, Ban QLDA Mỹ Thuận, Viện KH&CN GTVT tổng hợp báo và đề xuất các nội dung triển khai tiếp theo sau quá trình triển khai thí điểm.

4. Cục QLXD&CLCTGT chủ trì, phối hợp với Vụ KHCN, các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ GTVT các nội dung liên quan đến chấp thuận, phê duyệt các thủ tục liên quan đến triển khai xây dựng cơ bản tại dự án tại các đoạn tuyến triển khai thi công thí điểm tại hiện trường.

Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Xây dựng triển khai các nội dung việc khảo sát, đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu cát biển và hoàn thiện đơn giá, định mức xây dựng hạng mục công trình đơn giá định mức trong quá trình thí điểm và sử dụng đại trà sau này đối việc sử dụng cát biển dùng làm vật liệu đắp nền đường.

5. Vụ Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ NN&PT Nông thôn tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường do việc sử dụng cát biển làm nền đường (môi trường sống dân cư, đất nông nghiệp khu vực dự án đi qua,…), đề xuất các giải pháp xử lý môi trường và hoàn thiện các nội dung pháp lý về môi trường liên quan đến việc sử dụng cát biển làm nền đường.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, KHCN(Cường,3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.