Công văn 2114/TTg-KTN năm 2016 phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng
Số hiệu: 2114/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/TTg-KTN
V/v Phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban về các vấn đề xã hi của Quốc hi;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về đề nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (Công văn số 196/UBVĐXH14 ngày 25 tháng 10 năm 2016) về Phiên họp giải trình thực hiện chính sách hỗ trợ v nhà ở đối với người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ hai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền giao vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo quy định để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Th tướng Chính phủ.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn tất việc thẩm định số lượng nhà ở đối với người có công với cách mạng cần hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo đúng quy định và báo cáo đầy đủ, kịp thời, thường xuyên về tình hình thực hiện chính sách với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- L
ưu: Văn thư, KTN (3).90

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng