Công văn 2092/TTg-KTN năm 2016 về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2092/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/TTg-KTN
V/v cơ chế đặc thù ĐTXD một số công trình cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 5244/UBND-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8913/BKHĐT-QLĐN ngày 25 tháng 10 năm 2016), Tài chính (văn bản số 15168/BTC-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 12260/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 2310/BXD-HĐXD ngày 20 tháng 10 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số 10185/BQP-TM ngày 17 tháng 10 năm 2016) về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tưng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 02 Dự án (gồm: Xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn và Nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm) theo lệnh khẩn cấp, cấp bách (theo quy định tại Khoản 2, Điều 43, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, không để thất thoát lãng phí, tiêu cực, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông (cả trong quá trình thi công và khai thác) và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả công trình, đúng các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Th tướng CP;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
-
Lưu: VT,KTN (3). Hong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Điều 43. Quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng đặc thù
...

2. Đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách:

a) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách tự quyết định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và hình thức quản lý dự án; tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, giám sát thi công và nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014;

c) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép người quyết định đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách quyết định hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.