Công văn 2091/TTg-KTN năm 2016 thực hiện công trình khẩn cấp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Số hiệu: 2091/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/TTg-KTN
V/v thực hiện các công trình khẩn cấp của Tng công ty Đường sắt Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Đương sắt Việt Nam (văn bản số 2277/ĐS-CBĐT ngày 04 tháng 8 năm 2016, văn bản số 2687/ĐS-CBĐT ngày 09 tháng 9 năm 2016, văn bản số 3522/ĐS-CBĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10264/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6833/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 12152/BTC-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2016) về việc thực hiện các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc thanh toán nợ khối lượng đã hoàn thành của các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp:

- Đồng ý ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) là 471,149 tỷ đồng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành của Công trình xây dựng mới 03 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu và Công trình xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên theo đúng quy định. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo giá trị khối lượng hoàn thành của 02 công trình nêu trên; đảm bo quản lý, sử dụng số vốn được giao đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành.

2. Về một số cầu đặc biệt yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải để xây dựng 06 cầu và gia c, xây trụ chống va cho 02 cầu nêu tại văn bản số 2277/ĐS-CBĐT ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.