Công văn 2091/CĐSVN-KHTC năm 2021 về phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu
Số hiệu: 2091/CĐSVN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường sắt Việt Nam Người ký: Trần Thiện Cảnh
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: 14/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/CĐSVN-KHTC
V/v phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thực hiện văn bản số 8467/BGTVT-KHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của các quy hoạch ngành quốc gia (kèm theo văn bản).

Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu theo Phụ lục gửi kèm và gửi về Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 21/9/2021 để tổng hợp, báo cáo.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Tổng công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thiện Cảnh

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT
(Kèm theo văn bản số 2091/CĐSVN-KHĐT ngày 14/9/2021 của Cục ĐSVN)

1. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất theo tuyến:

TT

Danh mục dự án đầu tư

Chiều dài
(km)

Khổ đường
(mm)

Hiện trạng sử dụng đất (ha)

 

Tổng cộng

 

 

 

1

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

2

Hà Nội - Lào Cai (Yên Viên - Lào Cai

 

 

 

3

Hà Nội - Hải Phòng (Gia Lâm - Hải Phòng)

 

 

 

4

Hà Nội -Thái Nguyên (Đông Anh - Quán Triều)

 

 

 

5

Hà Nội - Lạng Sơn (Hà Nội - Đồng Đăng)

 

 

 

6

Kép - Chí Linh

 

 

 

7

Kép - Lưu Xá

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

2. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành chính cấp tỉnh:

STT

Địa phương

Hiện trạng sử dụng đất (ha)

1

Lào Cai

 

2

Yên Bái

 

3

Phú Thọ

 

4

Vĩnh Phúc

 

5

Thái Nguyên

 

6

Hà Nội

 

7

Hưng Yên

 

8

Hải Dương

 

9

Hải Phòng

 

10

Quảng Ninh

 

11

Bắc Ninh

 

12

Bắc Giang

 

13

Lạng Sơn

 

14

Hà Nam

 

15

Nam Định

 

16

Ninh Bình

 

17

Thanh Hóa

 

18

Nghệ An

 

19

Hà Tĩnh

 

20

Quảng Bình

 

21

Quảng Trị

 

22

Thừa Thiên Huế

 

23

TP. Đà Nng

 

24

Quảng Nam

 

25

Quảng Ngãi

 

26

Bình Định

 

27

Phú Yên

 

28

Khánh Hòa

 

29

Ninh Thuận

 

30

Bình Thuận

 

31

Lâm Đồng

 

32

Bình Dương

 

33

TP. Hồ Chí Minh

 

Tổng cộng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.