Công văn 2060/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới
Số hiệu: 2060/CĐSVN-VTATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường sắt Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Hiền
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2060/CĐSVN-VTATGT
V/v Xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng công ty ĐSVN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới . Cục ĐSVN đề nghị Tổng công ty ĐSVN chủ động xây dựng kế hoạch nêu trên theo các kịch bản sau:

I. Số lượng các kịch bản

Đề nghị Tổng công ty ĐSVN nghiên cứu đưa ra các kịch bản cho phù hợp. Ví dụ các kịch bản có thể như sau:

1. Kịch bản thứ nhất: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh nới lỏng giãn cách giai đoạn 1dự kiến giai đoạn đầu diễn ra từ 10 - 15 ngày. Dự báo sản lượng vận tải hàng hóa tương ứng là: Hành khách dao động đạt từ 10%-50% so với cùng kỳ của năm 2019; hàng hóa tăng X% so với con số thực tế hiện tại;

2. Kịch bản 2: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh nới lỏng giãn cách giai đoạn 1 dự kiến giai đoạn đầu diễn ra từ 10 - 15 ngày. Dự báo sản lượng vận tải hàng hóa tương ứng là: Hành khách dao động đạt từ 50% trở lên đến 75% so với cùng kỳ của năm 2019; hàng hóa tăng X% so với con số thực tế hiện tại;

3. Kịch bản 3: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hết giãn cách (việc tổ chức chạy tàu bình thường)

II. Nội dung các kịch bản

Với mỗi kịch bản đề nghị Tổng công ty cần đưa ra các phương án cụ thể để tổ chức thực hiện như sau:

(1) Tổng số đôi tàu vận dụng trong ngày trong đó cần phân ra:

- Tàu khách, hàng chuyên tuyến Bắc - Nam;

- Tàu khách, hàng khu đoạn;

- Tàu công trình;

- Tàu khác.......

(2) Số Đầu máy vận dụng;

(3) Số toa xe khách hàng vận dụng;

(4) Nhân lực đặc biệt là nhân lực phục vụ trên tàu khi vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

(5) Công tác bảo trì KCHT; chỉnh bị đầu máy, toa xe và công tác khác ....

Với mỗi kịch bản, cần quy định việc tổ chức tổng kết đánh giá để xem xét phương án tổ chức vận tải và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và phù hợp.

Trên đây là gợi ý nội dung xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới. Đề nghị Tổng công ty ĐSVN nghiên cứu thực hiện và gửi về Cục ĐSVN trước 10h30 ngày 12/9/2021 để Cục ĐSVN tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/cáo)
- Lưu: VT, VTATGT.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Hiền

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.