Công văn 2034/BCA-C41 năm 2017 về tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy
Số hiệu: 2034/BCA-C41 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Quý Vương
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/BCA-C41
V/v tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo s 295/TB-VPCP ngày 16/9/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-BCA-C41 ngày 28 tháng 7 năm 2017, về tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Bộ Công an trân trọng đề nghị các Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao trong Luật phòng, chống ma túy và nội dung trong kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy để tiến hành tng kết. Báo cáo tổng kết gửi về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát) trước ngày 30/11/2017 để tập hợp, báo cáo Chính phủ (có Kế hoạch tổng kết của Bộ Công an kèm theo).

Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đồng chí./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (đ
p/hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Công an các tỉnh, thành phố (để t/hiện)
- Lưu VT, C41 (C42).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Quý Vương