Công văn 1976/VPCP-CN năm 2022 trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 1976/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1976/VPCP-CN
V/v trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1920/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 25 tháng 3 năm 2022 về dự thảo Tờ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1703/VPCP-CN và số 1705/VPCP-CN ngày 18 tháng 3 năm 2022, chịu trách nhiệm về nội dung dự thảo Tờ trình và trình Quốc hội theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, bảo đảm tiến độ gửi tài liệu theo quy định của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục