Công văn 1954/BHXH-KHTC báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1954/BHXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Kiều Văn Minh
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thống kê, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1954/BHXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kết luận của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2012 theo Thông báo số 1816/TB-BHXH ngày 24/5/2012 của Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổng hợp, báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm công tác thống kê, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện một số việc như sau:

1. Kiểm tra, rà soát lại việc bố trí cán bộ làm công tác thống kê tại đơn vị theo hướng dẫn tại công văn số 773/BHXH-TCCB ngày 03/3/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Khẩn trương bố trí, phân công bổ sung cán bộ làm công tác thống kê đối với các vị trí còn thiếu (chưa có cán bộ làm công tác thống kê) theo yêu cầu của công văn nêu trên.

3. Lập danh dách cán bộ làm công tác thống kê thuộc đơn vị quản lý tại thời điểm 31/5/2012 (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban Kế hoạch - Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 05/6/2012.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Lưu VT, KHTC (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Kiều Văn Minh

 

BHXH TỈNH, TP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BỐ TRÍ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ TẠI THỜI ĐIỂM 31/5/2012

(Biểu mẫu báo cáo kèm theo công văn số: 1954/BHXH-KHTC ngày 25/5/2012 của BHXH Việt Nam)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị, bộ phận công tác

Chuyên môn nghiệp vụ

Thời gian được phân công làm công tác thống kê

1

2

3

4

5

6

 

Tại văn phòng tỉnh

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Tại BHXH quận, huyện

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày    tháng    năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

Cách ghi cụ thể như sau:

Cột 1: Ghi số thứ tự

Cột 2: Ghi Họ tên cán bộ

Cột 3: Ghi năm sinh

Cột 4: Ghi rõ đơn vị, bộ phận công tác: Đối với cán bộ làm công tác thống kê tại Văn phòng BHXH tỉnh thì ghi rõ phòng làm việc

Đối với cán bộ làm công tác thống kê tại BHXH quận, huyện cần ghi rõ công việc đang đảm nhiệm

Cột 5: Ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo (Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp gì?)

Cột 6: Ghi thời gian được phân công làm công tác thống kê