Công văn 1933/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
Số hiệu: 1933/CTTPHCM-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1933/CTTPHCM-TTHT
V/v đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Tổ chức, Doanh nghiệp chưa chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh gửi lời chào trân trọng về cám ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua.

Thực hiện Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại địa bàn Thành phố, theo lộ trình triển khai Hóa đơn điện tử thì Quý doanh nghiệp đã đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của quan thuế theo Luật Quản thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, Thông 78/2021/TT-BTC.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có thông báo đề nghị tới Quý doanh nghiệp thực hiện chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên, đến nay Quý doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Theo quy định lại Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm chuyển đổi áp dụng, hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC khi có thông báo của quan Thuế. Mặt khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC tại hầu hết các Doanh nghiệp, nên đối với hóa đơn của Tổ chức, Doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 51/2010/NĐ-CP sẽ làm khách hàng lo lắng và không tin tưởng vào người bán.

Thực hiện theo Quyết định số 1832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định số 1417/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế và Công văn số 334/TCT-DNNCN về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 06 tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, theo đó yêu cầu 100% các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC trước ngày 31/3/2022.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ với Cơ quan Thuế và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (danh sách các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đủ điều kiện được thông báo trên website cục Thuế TP Hồ Chí Minh https://www.hcmtax.gov.vn./) để được hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC trước ngày 31/3/2022.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT (nvthang, 02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng