Công văn 1929/BHXH-BT báo cáo số liệu nợ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1929/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1929/BHXH-BT
V/v báo cáo số liệu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để có cơ sở báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, nợ trên 12 tháng nhưng không có xác nhận nợ và các doanh nghiệp đã được tòa án xử nhưng chưa thu hồi được, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Tổng hợp và báo cáo số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo biểu mẫu đính kèm.

- Báo cáo gửi về Bảo hiệm xã hội Việt Nam (Ban Thu) trước ngày 05/6/2012, kèm theo bản mềm vào địa chỉ Email: banthuvss@gmail.com

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ………..

BÁO CÁO SỐ TIỀN NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Công văn số 1929/BHXH-BT ngày 25/5/2012 của BHXH Việt Nam)

STT

Chỉ tiêu

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền nợ (triệu đồng)

Ghi chú

BHXH

BH thất nghiệp

BHYT

1

Doanh nghiệp phá sản

 

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp dừng hoạt động mà bị rút giấy phép kinh doanh

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp do cơ quan BHXH khởi kiện đã được tòa án xét xử và thi hành án nhưng chưa thu hồi được nợ

 

 

 

 

 

 

4

Khác (Doanh nghiệp không giao dịch, quan hệ với cơ quan BHXH…)

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Biểu này lập thành 02 bản: 01 bản chốt số liệu đến 31/12/2011, 01 bản chốt số liệu đến 30/4/2012.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU


TRƯỞNG PHÒNG THU

…, ngày    tháng    năm 2012
GIÁM ĐỐC

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.